کارنامه توصیفی شماره 1

کارنامه توصیفی با یک متن قابل تغییر برای هر دانش آموز در هر درس


کارنامه توصیفی ابتدایی


کارنامه توصیفی شماره 2

کارنامه توصیفی با وضعیت عملکرد افت و رشد نسبت دوره ارزیابی قبلی ، با یک متن قابل تغییر برای هر دانش آموز در هر درس


کارنامه توصیفی ابتدایی


کارنامه توصیفی شماره 3

کارنامه تجمیعی دانش آموز در چند دوره ارزیابی


کارنامه توصیفی ابتدایی


(لیست مادر)وضعیت عملکرد دانش آموزان کلاس در تمام درس

در این گزارش تمام عملکرد های دانش آموزان هر کلاس در تمام درس ها در یک صفحه قابل مشاهده است


کارنامه توصیفی ابتدایی


آمار تعداد و درصد عملکرد توصیفی دانش آموزان هر کلاس

در این گزارش می توانید تعداد و درصد عملکرد دانش آموزان در هر درس به تفکیک هر کلاس را ملاحظه نمایید


عملکرد توصیفی مقطع ابتدایی


آمار تعداد و درصد عملکرد توصیفی دانش آموزان هر پایه تحصیلی

در این گزارش می توانید تعداد و درصد عملکرد دانش آموزان در هر درس به تفکیک هر پایه تحصیلی را ملاحظه نمایید


عملکرد توصیفی مقطع ابتدایی


مقایسه عملکرد دانش آموزان هر کلاس در هر درس طی دوره های ارزیابی

در این گزارش عملکرد دانش آموزان هر کلاس در طی دروه های ارزیابی در هر درس قابل مشاهده و مقایسه آن با دوره های قبلی است


عملکرد توصیفی مقطع ابتدایی


نمودار عملکرد دانش آموزان هر کلاس در هر درس

در این گزارش نمودار میانگین عملکرد دانش آموزان هر کلاس در هر درس قابل مشاهده است


نمودار توصیفی مقطع ابتدایی


نمودار مقایسه عملکرد دانش آموزان هر کلاس در هر درس نسبت به دوره ارزیابی قبلی

در این گزارش مقایسه نمودار میانگین عملکرد دانش آموزان هر کلاس در هر درس نسبت به دوره ارزیابی قبلی قابل مشاهده است


نمودار توصیفی مقطع ابتدایی


نمودار عملکرد دانش آموزان هر پایه تحصیلی در هر درس

در این گزارش نمودار میانگین عملکرد دانش آموزان هر پایه تحصیلی در هر درس قابل مشاهده است


نمودار توصیفی مقطع ابتدایی


نمودار مقایسه عملکرد دانش آموزان هر پایه تحصیلی در هر درس نسبت به دوره ارزیابی قبلی

در این گزارش مقایسه نمودار میانگین عملکرد دانش آموزان هر پایه تحصیلی در هر درس نسبت به دوره ارزیابی قبلی قابل مشاهده است


نمودار توصیفی مقطع ابتدایی