دموی تصویری از محیط نرم افزار کارنامه توصیفی بیست

* صفحه ورود به برنامه


* صفحه اصلی نر م افزار

صفحه اصلی نرم افزار کارنامه توصیفی بیست


* لیست کلاس ها

قابلیت ثبت ، ویرایش و حذف کلاس

 لیست کلاس ها نرم افزار کارنامه توصیفی بیست


* لیست دروس

قابلیت ثبت ، ویرایش و حذف درس و همچنین ثبت ردیف نمایش درس در کارنامه

 لیست دروس نرم افزار کارنامه توصیفی بیست


* لیست معلمان و پرسنل مدرسه

می توانید لیست معلمان و پرسنل مدرسه را جهت ارسال پیامک به نرم افزار اضافه نمایید

 لیست معلمان نرم افزار کارنامه توصیفی بیست


* لیست دانش آموزان

 لیست دانش آموزان نرم افزار کارنامه توصیفی بیست


* ثبت دانش آموزان از خروجی اکسل سناد

ثبت دانش آموزان از خروجی اکسل سناد


* الصاق گروهی عکس دانش آموزان

در صورتی عکس دانش آموزان را در پوشه ای داشته باشید میتوانید آن پوشه را انتخاب کرده و عکس ها به صورت خودکار در سیستم ذخیره میشود

الصاق گروهی عکس دانش آموزان


* تعریف دوره ارزشیابی

قابلیت اضافه،اصلاح و حذف دوره ارزشیابی-مشخص کردن تاریخ شروع و پایان دوره-نام دوره میتواند نام ماه باشد برای کارنامه ماهانه مثل کارنامه مهر ماه یا دو ماهانه باشد مانند کارنامه مهر و آبان یا عناوین دیگر مانند کارنامه میان ترم اول و ... این قسمت بسته به نیاز هر دوره قابل تعریف است

تعریف دوره ارزشیابی


* ورود نمرات

جهت سهولت در ثبت نمرات به جای عنوان های خیلی خوب از عدد 1 و به همین صورت تا عدد 4 برای نیاز به تلاش وارد میشود

ثبت نمرات توصیفی


* گزارشات

در این صفحه می توانید به کارنامه ها و گزارش های برنامه به راحتی دسترسی داشته باشید

گزارش های توصیفی


* ارسال پیامک اطلاع رسانی به اولیا

امکان ارسال پیامک اطلاع رسانی بر اساس انتخاب پایه یا کلاس

ارسال پیامک اطلاع رسانی به اولیا


* ارسال پیامک نظیر به نظیر(فرد به فرد)

امکان ارسال پیامک به صورت متن متفاوت برای هر دانش آموز

ارسال پیامک نظیر به نظیر


* ارسال پیامک نمرات دانش آموزان به اولیا

ارسال پیامک نمرات دانش آموزان به اولیا


* ثبت غیبت و تاخیر دانش آموزان

با ثبت غیبت و تاخییر دانش آموزان می توانید به اولیا از طریق پیامک اطلاع رسانی نمایید

ثبت غیبت و تاخییر دانش آموزان


* ارسال پیامک غیبت دانش آموزان

ارسال پیامک غیبت دانش آموزان


* ارسال پیامک تاخیر دانش آموزان به اولیا

ارسال پیامک تاخیر دانش آموزان به اولیا