نرم افزار کارنامه توصیفی بیست

امکان جدید نرم افزار برای مناطق زرد کرونا جهت گروه بندی دانش آموزان به گروه الف و ب و دریافت گزارش ها و لیست های بر اساس گروه بندی دانش آموز

بخشی از امکانات نرم افزار کارنامه توصیفی

1- ثبت نام کل دانش آموزان به صورت یکجا و به طور خودکار از دیگر فایل های موجود(مانند فایل سناد و ...)

2- سادگی در ثبت نمره دانش آموزان مطابق با کاربرگ دبیر و یا دفتر کلاس

3-امکان ثبت عملکرد دانش آموزان از فایل اکسل

4- امکان مقایسه عملکرد دانش آموز نسبت به دوره قبل(افت و رشد)

5- امکان ثبت یک متن توصیفی برای هر درس در مورد هر دانش آموز

6- استخراج گزارش های آماری و نموداری

7- بارگذاری عکس دانش آموز در کارنامه

8- امکان ارسال پیامک نمرات

9- امکان ارسال پیامک غیبت و تاخیر

10- امکان ارسال پیامک اطلاع رسانی به اولیا

11- امکان ارسال کارنامه ها به واتساپ و تلگرام و دیگر پیام رسان ها

کارنامه توصیفی دبستان

دموی تصویری نرم افزار کارنامه توصیفی

نمونه کارنامه های توصیفی